VĂ„r integritetspolicy

HÀr kan du lÀsa om vÄr integritetspolicy och hur vi lagrar dina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Bakgrund

Denna integritetspolicy (”Policy”) anger och formaliserar MaskinförrĂ„det och bestĂ„r idag av MaskinförrĂ„det Sverige AB, org. nr 559261-9034 (benĂ€mnd som ”MaskinförrĂ„det”) behandling av personuppgifter.

Policyn anger Ă€ven hur vi gĂ„r tillvĂ€ga för att sĂ€kerstĂ€lla att dina personuppgifter samlas in, anvĂ€nds, lagras, skyddas och i övrigt behandlas pĂ„ ett sĂ€kert sĂ€tt, i enlighet med bestĂ€mmelserna i Dataskyddsförordningen samt tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar (”Dataskyddsreglerna”). MaskinförrĂ„det Ă€r personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Definitioner

I denna Policy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hĂ€nföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (nedan benĂ€mnt ”Personuppgifter”).

I denna Policy beskriver vi hur vi Behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och pĂ„ andra sĂ€tt anvĂ€nder dina Personuppgifter pĂ„ det sĂ€tt som beskrivs i denna Policy (nedan benĂ€mnt ”Behandling”).

ÄndamĂ„l med behandling av personuppgifter

Personuppgifter Behandlas av MaskinförrÄdet endast för nedan uttryckligt angiva och specifika ÀndamÄl och inga andra ÀndamÄl. Det övergripande syftet med Behandlingen Àr att hantera befintliga, gamla och nya affÀrsmÀssiga relationer. Det innebÀr att Personuppgifter huvudsakligen Behandlas i följande fall:
(1) För att sÀkerstÀlla och utveckla servicen mot kunder;
(2) I kommunikation med kunder och leverantörer;
(3) För att hantera support och serviceÀrenden;
(4) För att hantera kontrakt;
(5) För att hantera förfrÄgningar;
(6) För att hantera olika kundaktiviteter;
(7) För statistiska ÀndamÄl; och
(8) För att vidareutveckla MaskinförrÄdets affÀrsmÀssiga verksamhet.

Kategorier av personuppgifter vi behandlar och laglig grund

MaskinförrÄdet Behandlar Personuppgifter avseende vÄra kunder, kunders kunder, leverantörer, tilltÀnkta kunder och samarbetspartners. De Personuppgifter som vi kan komma att Behandla Àr:
(1) Namn och identifikationsnummer (personnummer);
(2) Adress;
(3) Telefonnummer;
(4) E-post; och
(5) Kundnummer.

Personuppgifterna kan komma oss tillhanda direkt frÄn dig nÀr du interagerar med oss, genom att du besöker vÄr webbplats eller frÄn tredje part.

Behandlingen av Personuppgifterna Àr nödvÀndig för att tillgodose vÄrt berÀttigade affÀrsintresse av att kunna interagera med kunder, samarbetspartners och leverantörer och i övrigt driva och utveckla vÄr affÀrsverksamhet. Vi kan Àven Behandla Personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke.

För det fall du vÀljer att inte tillhandahÄlla MaskinförrÄdet de personuppgifter som efterfrÄgas kan det leda till att MaskinförrÄdet inte kan fullfölja sina förpliktelser gentemot dig eller annan. MaskinförrÄdet kommer dÄ att meddela dig vilka följder det fÄr.

Vissa av de Personuppgifter som MaskinförrÄdet samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rÀttsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. SÄdana krav kan till exempel avse krav pÄ produktansvar och produktsÀkerhet jÀmtemot bestÀllare för entreprenader etc. samt för att tillvarata MaskinförrÄdets rÀttsliga intressen i tvister. Behandling av Personuppgifter rörande dig kan ocksÄ krÀvas av exempelvis bokföringsskÀl enligt bokföringslagen (1999:1078) och för hantering av frÄgor om penningtvÀtt enligt penningtvÀttslagen (2017:630).

Hur lÀnge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast sÄ lÀnge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ÀndamÄl som Personuppgifterna samlades in för enligt denna Policy. Personuppgifter tillhörande kunder samt leverantörer sparas under avtalsperioden samt under MaskinförrÄdets och tredje parts garantitid. Personuppgifter rörande dig sparas aldrig lÀngre Àn tvÄ Är efter avslutad affÀrsrelation.

För att möjliggöra för MaskinförrÄdet att uppfylla de rÀttsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka vÄra rÀttsliga intressen (om det pÄgÄr en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en lÀngre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig lÀngre Àn vad som Àr nödvÀndigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptÀcka, förhindra och begrÀnsa risk för hackerangrepp etc., vidtar MaskinförrÄdet en rad tekniska och organisatoriska informationssÀkerhetsÄtgÀrder. MaskinförrÄdet vidtar Àven ÄtgÀrder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig Ätkomst, missbruk, avslöjande, förÀndringar och förstörelse. MaskinförrÄdet tillser att Ätkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet.

Dina rÀttigheter

Du har rÀtt att fÄ information om den Behandling av Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanstÀllning av de rÀttigheter som du kan göra gÀllande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Policy.

RÀtt till tillgÄng
Du har rÀtt att kostnadsfritt begÀra information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har Àven rÀtt att fÄ en kopia av de uppgifter vi Behandlar om dig. Denna begÀran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrÄgan sÄ snart som möjligt. Om vi inte kan uppfylla dina önskemÄl om tillgÄng till de uppgifter din begÀran avser, lÀmnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress sÄvida inte annat skriftligt överenskommits. För att sÀkerstÀlla din identitet vid en förfrÄgan frÄn dig kan vi komma att begÀra ytterligare information frÄn dig.

RÀtt till rÀttelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar Àr korrekta Ävilar MaskinförrÄdet sÄsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lÀmnat inte lÀngre Àr korrekta, kommer vi sÄ snart som möjligt rÀtta, blockera eller radera sÄdana Personuppgifter.

RĂ€tt till radering
Du har rÀtt att begÀra att MaskinförrÄdet, utan onödigt dröjsmÄl, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:
(1) om Personuppgifterna inte lÀngre Àr nödvÀndiga för det ÀndamÄl de samlades in för;
(2) om du Äterkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig pÄ samtycke som laglig grund;
(3) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsÀtter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ÀndamÄl;
(4) om du motsÀtter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvÀgning och ditt intresse vÀger tyngre Àn vÄrt;
(5) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller
(6) om radering krÀvs för att uppfylla en rÀttslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss frÄn att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillÀmplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas pÄ grund av tillÀmplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan anvÀndas i syfte att uppfylla sÄdana legala skyldigheter och inte för nÄgra andra syften.

RÀtt till begrÀnsning
Du har rÀtt att begÀra att MaskinförrÄdet tillfÀlligt ska begrÀnsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sÄdan begrÀnsning kan begÀras i följande fall:
(1) om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte Àr korrekta och att du i samband med det begÀrt rÀttelse;
(2) nÀr den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte Àr förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ÀndÄ inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stÀllet begrÀnsas; och
(3) nÀr vi inte lÀngre behöver dina Personuppgifter för ÀndamÄlen med vÄr Behandling men dÄ du behöver dem för att kunna faststÀlla, göra gÀllande eller försvara ett rÀttsligt ansprÄk.

Om du har invÀnt mot Behandlingen av dina Personuppgifter fÄr anvÀndningen av Personuppgifterna begrÀnsas under tiden som utredning sker. Vid begrÀnsning av dina Personuppgifter kommer MaskinförrÄdet endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhÀmta ditt samtycke.

RĂ€tt till dataportabilitet
Du har rÀtt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter genom ett inhÀmtat samtycke frÄn dig eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, krÀva att vi tillhandahÄller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas pÄ ett automatiserat sÀtt, i ett strukturerat och maskinlÀsbart format. Om det Àr tekniskt möjligt har du vidare rÀtt att begÀra att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

RÀtt till invÀndning
Du har rÀtt att invÀnda mot vÄr Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av MaskinförrÄdets berÀttigade affÀrsintresse. MaskinförrÄdet kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invÀnder mot. Om du invÀnder mot nÄgon Behandling kommer vi endast att fortsÀtta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berÀttigade skÀl till Behandlingen som vÀger tyngre Àn dina intressen.

RÀtt att inge klagomÄl
Du har rÀtt att inge eventuella klagomÄl angÄende Behandlingen av dina Personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Behandling av personuppgifter pÄ uppdrag av MaskinförrÄdet

För att kunna uppfylla vÄra Ätaganden gentemot dig och tillhandahÄlla vissa tjÀnster delar MaskinförrÄdet dina personuppgifter med vissa utvalda tredje parter. Det kan exempelvis röra sig om samarbetspartners eller koncernbolag. Vid sÄdan delning eller överföring vidtar MaskinförrÄdet tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder för att sÀkerstÀlla att Personuppgifterna hanteras pÄ ett sÀkert sÀtt och i enlighet med denna integritetspolicy.

Innan MaskinförrÄdet anlitar en leverantör som ska leverera en tjÀnst som innebÀr att Personuppgifter som MaskinförrÄdet Behandlar, Behandlas av leverantören pÄ uppdrag av MaskinförrÄdet, tillser MaskinförrÄdet att endast leverantörer som har den tekniska och organisatoriska kapacitet och nivÄ som krÀvs för det uppdrag som leverantören ska utföra anlitas. NÀr MaskinförrÄdet anlitar personuppgiftsbitrÀden ansvarar vi fullt ut gentemot dig för deras Behandling av dina Personuppgifter. I de fall dÀr det Àr nödvÀndigt tillser MaskinförrÄdet Àven att avtal med leverantörerna med instruktioner om hur Behandlingen av Personuppgifterna ska genomföras finns pÄ plats.

Ändring av integritetspolicy

MaskinförrÄdet förbehÄller sig rÀtten att uppdatera eller Àndra denna Policy nÀr som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att fÄ den senaste versionen. Senast uppdaterad: 2022-01-14.

Hur du kontaktar oss

Om du har nÄgra frÄgor angÄende denna Policy eller vÄr Behandling av dina Personuppgifter, kontakta oss via e-post: info@maskinforradet.se.

Scroll to Top