Hyresförsäkring & Skadeanmälan

Vår egen hyresförsäkring – Ett extra skydd för dig som hyr av oss.

För oss på Maskinförrådet är det viktigt att du som hyr känner att vi finns för dig oavsett vad som händer. Därför erbjuder vi alltid vår hyresförsäkring när du hyr av oss. Självklart är valet ditt och du kan välja bort försäkringen. Men våra maskiner och verktyg är dyra och oftast saknas ett fullgott skydd i din egen hemförsäkring eller företagsförsäkring.

Säkerhetsföreskrifter

Du som tecknar vår hyresförsäkring ska följa lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter samt vad som meddelas av tillverkare eller leverantör i syfte att förhindra eller att begränsa skada. Om skada inträffar och du försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning eller myndighetsföreskrift som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast om skadan kan anses ha inträffat även om föreskriften har följts. Om det finns särskilda skäl kan dock begränsad ersättning betalas även om föreskrift inte har följts.

Begränsning

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande. Vid stöld gäller att tidpunkten för brottet kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stödbegärlighet, samt till förhållanden i övrigt. Detta ska framgå av polisrapporten. Försäkringen gäller inte för klotter eller för skador som inträffar under transport i andra fall än då du själv utför transporten med eget
fordon. Vidare gäller försäkringen inte för stöld ur bil om stölden sker när bilen används för privat bruk. Försäkringen gäller ej vid andrahandsupplåtelse. Vid större etableringar eller vid hyra av specialutrustning görs en individuell försäkringsprövning.

Kostnad

Hyresförsäkringen adderas med 10–15% av dygnspriset på din hyreskostnad per hyresobjekt. Vid genomförd bokning godkänner du automatiskt våra hyresvillkor och blir därmed ansvarig att erlägga 2500 SEK i självrisk vid skada eller förlust. Självrisken gäller samtliga hyresobjekt och under förutsättning att du följer våra anvisningar. Om våra anvisningar inte följts kan du vid skada bli ersättningsskyldig upp till det aktuella hyresobjektets fulla värde.

Om skada eller förlust inträffat

1. Ring oss på 019-181840, uppge ditt bokningsnummer samt vad som inträffat.
2. Fyll i formuläret ”Skada eller förlust” här nedan.
3. Om stöld inträffat ska du göra en polisanmälan och sända en kopia till oss per post eller lämna en kopia i vår reception.

Tills polisanmälan inkommit till Maskinförrådet, debiteras fortsatt avtalad hyra.

Skada eller förlust

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Scroll to Top